O VTS

Novinky

26.01.2016

Systémy zpětného zisku energie PREMIUM v nabídce VTS

Stávající globální trend v úsporách energie a ochraně životního prostředí je zaměřen hlavně na energetickou účinnost. Jedním ze způsobů zajištění energetické účinnosti jsou nucené větrací a klimatizacační jednotky se zpětným ziskem energie (tepla). Použití ZZT má kromě jasných ekologických dopadů, také měřitelné výhody pro provozovatele v podobě snížení provozních nákladů na běh větracích a klimatizačních systémů.

Vyšší efektivita zpětného zisku obvykle vyžaduje vyšší pořizovací náklady na projekt a někdy i větší množství prostoru, potřebného k instalaci potrubí a zařízení pro úpravu vzduchu.

Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům nezbytným pro zajištění nízkých provozních nákladů, jsou montážní firmy a výrobci v pokušení nabídnout zadavateli projektu vysokou účinnost při nízké ceně. Účinnost zpětného zisku energie se ve specifikacích udává v procentech.

Právě v tomto místě ze různí přístupy rozdílných výrobců a projektantů k definování účinnosti ZZT.

Účinnost lze vypočítat jako celkovou, citelnou, suchou nebo latentní. Každá z těchto hodnot může být definována v závislosti na přívodním nebo odvodním vzduchu. Účinnost systému je silně závislá na parametrech vzduchu před a za výměníkem, na poměru mezi průtokem přiváděného a odváděného vzduchu a na rychlosti proudění na výměníku.

Jak je vidět výše, je poměrně velký počet parametrů, které lze použít k manipulaci s procentuální hodnotou energetické účinnosti. Proto Evropská komise ve svém nařízení: "Nařízení Komise (EU) č 1253/2014 ze dne 7. července 2014, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/EC, týkající se ekodesignu (ErP 2016 - 2016 Ekodesign ) požadavky na větrací jednotky, " upřesňuje vzorce a požadavky na výpočet účinnosti rekuperace energie. Tento vzorec je v souladu s evropskými průmyslovými standardy EN 13053 a EN 308. Vzorec je omezen na takzvanou suchou rekuperaci s celkovým rozdílem mezi teplotou odváděného vzduchu a teplotou venkovního vzduchu 20 K a počítá se stejnými průtoky přiváděného a odváděného vzduchu, a také ukládá minimální hodnoty účinností rekuperace tepla. Od prvního ledna 2016 je minimální účinnost 63 % pro glykolové systémy ZZT a 67% pro jiné systémy (směšovací komora není považována za systém pro rekuperaci energie).

VTS, s cílem usnadnit výběr zařízení, která odpovídají požadavkům na Ekodesign 2016, zavádí možnost deskových výměníků PREMIUM pro zpětný zisk tepla. Suchá účinnost ZZT PREMIUM je o cca 20 % vyšší než standard, tzn účinnost výměníků PREMIUM je přibližně o 40 % lepší než účinnost standardních výměníků, a jejich hodnoty jsou následující:

 

Suché účinnosti rekuperace vzduchotechnických jednotek VENTUS VS 10 - VS 180 jsou vypočteny v souladu s nařízením Komise (EU) č 1253/2014

Suché účinnosti rekuperace vzduchotechnických jednotek VENTUS VS 230 - VS 650 jsou vypočteny v souladu s nařízením Komise (EU) č 1253/2014.

 

Je třeba rovněž uvést, že tlaková ztráta se průměrně zdvojnásobí, pokud uvažujeme rychlost ve volném průřezu mezi 1,6 a 1,8 m/s. Také se zhorší rozložení váhy jednotky v důsledku hmotnosti výměníku samotného.

Porovnání
hmotností a rozměrů deskových výměníků je uvedeno níže.

Kromě požadavku na minimální účinnost, nařízení EU Komise rovněž ukládá povinnost používat vzduchový by-pass v systémech ZZT. To je důvod, proč VTS také přidala by-pass do jednotek VS 10 a VS 15. Větší účinnost zpětného získu tepla vyžaduje větší zařízení. Důsledku toho budou vzduchotechnické jednotky s rekuperací PREMIUM delší, než jednotky se standardním výměníkem o 366-730 mm, v závislosti na velikosti a konfiguraci zařízení.

 

Se zavedením rekuperátorů s účinností PREMIUM, VTS navrhuje integrovanou směšovací komoru do nevyužitého prostoru obtoku rekuperátoru:

1 – klapka by-passu

2 - směšovací klapka v bloku deskového výměníku se směšovací komorou (PM)


Integrace směšovací komory do deskového rekuperátoru se výrazně mění vzhled vzduchotechnické jednotky a jejího složení. Bloky prvků rovnocenných s deskovým výměníkem se směšovací komorou jsou uvedeny níže.

Abychom zajistili správnou funkci výměníku pro rekuperaci chladu,výměník je z výroby vybaven klapkou k uzavření průtoku na výměníku.

3 – klapka na deskovém výměníkuVzhledem k tomu, že směšovací komora je přesunut do prostoru by-passu, uspořádání PM s volbou PREMIUM jsou obvykle kratší než varianty standardní. Rozdíl je v rozsahu 366 až 720 mm v závislosti na modelu.

Díky volbě PREMIUM, není nabídka VTS jen v souladu s požadavky EU, ale jde zároveň o významný krok ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobků VENTUS.

eShop Ask&Buy Service Novinky Newsletter Facebook YouTube LinkedIn